Photos from drama “The Tale of Rose” Episode 28

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “The Tale of Rose” Episode 28
Embrace yourself and embark on a new journey. Every encounter and farewell in life are blessings.

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” tập 28
Hãy ôm ấp chính mình và bước vào một cuộc hành trình mới. Mỗi cuộc gặp gỡ và chia tay trong cuộc đời đều là sự hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *