Peng Guan Ying Studio posts new photos from drama “Love Heals” – 02/21/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


⚜ Peng Guan Ying Studio posts new photos from drama “Love Heals” – 02/21/2023
Peng Guan Ying Studio posts video for drama “Love Heals”.
“During the six years of relying on each other with Ning Xiang, Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) not only accompanied Ning Xiang but also healed himself.”
Have you all seen this episode, and did anyone cry? The part when Ning Xiang left was a tearjerker. Ning Zhi Qian was telling his son that “strong men don’t cry”, but he was heartbroken.
“The multi-faceted charm of Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying), who gives you a full sense of security, has been delivered. 💓

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc đăng hình ảnh phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 21/02/2023
Phòng làm việc đăng đoạn video phim “Nghe Nói Em Thích Tôi”
“Trong sáu năm nương tựa lẫn nhau cùng với Ninh Tưởng, Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) không chỉ bầu bạn cùng Ninh Tưởng mà còn chữa lành cho chính mình.”
Các bạn đã xem tập này chưa, có ai khóc không? Đoạn Ninh Tưởng rời khỏi khiến người xem cảm động rơi nước mắt. Ninh Chí Khiêm nói với con trai mình rằng “đại trượng phu không rơi lệ”, nhưng anh ấy thật tan nát lòng.
“Sự quyến rũ đa dạng của Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh), người đem đến cho bạn cảm giác an toàn tuyệt đối, đã được trao tới. 💓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *