Baidu Maps app with Peng Guan Ying’s voice

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Baidu Maps app with Peng Guan Ying’s voice – 04/14/2023
Maintain safe trips by being accompanied by a warm voice! Boss Peng Guan Ying’s exclusive navigation voice is available, so come and experience it!
He is Chen Qian in the TV drama “Thin Ice” who goes deep into the enemy’s camp for his ideals and secretly hides in the dark to subdue his enemies. He is also Ning Zhi Qian in the TV drama “Love Heals” (also known as “Have a Crush on You”) who accompanies you with love through the continuous spring. Peng Guan Ying has now joined with Baidu Maps project, and his voice package has also been launched on Baidu Maps app to accompany you on a safe trip. Hurry up and experience it!

Vietnamese Translation:

❄  Ứng dụng bản đồ điện tử Baidu Maps với giọng hướng dẫn của Bành Quán Anh – 14/04/2023
Giữ gìn an toàn trên chuyến đi, làm bạn đường cùng với một giọng nói nói ấm áp! Giọng nói điều hướng độc quyền của boss Bành Quán Anh đã ra mắt, hãy đến và trải nghiệm!
Anh ấy là Trần Thiển, người đã thâm nhập vào trại của địch vì lý tưởng của mình và ẩn nấp trong bóng tối để khuất phục kẻ địch trong phim “Băng Mỏng”.
Anh ấy cũng là Ninh Chí Khiêm trong bộ phim “Nghe Nói Em Thích Tôi”, người mà bạn đã yêu mến đồng hành trong mùa xuân miên man.
Bành Quán Anh hiện đã tham gia trong kế hoạch Bản đồ Baidu, và gói giọng nói và hướng dẫn của anh ấy cũng đã được tung ra trên Baidu Maps để đồng hành cùng bạn trên một chuyến đi an toàn. Hãy nhanh lên và trải nghiệm nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *