Peng Guan Ying | Weibo Updates – 06/09/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


  Peng Guan Ying | Weibo Updates – 06/09/2024
This pouring rain is supposed to have someone being in love.
{He’s probably referring to the romantic raining scene in episode 6 in “The Tale of Rose” when Zhuang Guo Dong and Huang Yi Mei were together under the rain at the same time, “same place”.
Has everyone watched this scene yet?}
He also posted a selfie photo.
The original picture you all want is here.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh | Cập nhật Weibo – 09/06/2024
Cơn mưa này chắc hẳn là có người nào đang yêu đương.
{Có lẽ anh đang muốn nhắc đến cảnh mưa lãng mạn trong tập 6 của phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” khi Trang Quốc Đống và Hoàng Diệc Mai gặp nhau dưới cơn mưa cùng một lúc, “cùng một nơi”.
Các bạn đã xem đến cảnh này chưa?}
Anh ấy cũng đăng thêm một tấm ảnh.
Tấm hình gốc các bạn muốn đã đến rồi đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *