Photos from Drama “The Tale of Rose” – 06/09/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


  Photos from Drama “The Tale of Rose” – 06/09/2024
Making eye contact when meeting the right person.
Tonight, let’s continue together with Zhuang Guo Dong (Peng Guan Ying) to meet beautiful things and love with courage.
His studio also posted a video.
Zhuang Guo Dong (Peng Guan Ying) and those stories related to his “hands”.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 09/06/2024
Giao tiếp bằng ánh mắt khi gặp gỡ đúng người.
Tối nay, hãy tiếp tục cùng với Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh) gặp gỡ những điều tốt đẹp và dũng cảm yêu.
Phòng làm việc cũng đăng thêm video.
Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh) với những câu chuyện liên quan đến “tay” của anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *