Peng Guan Ying’s Poetry Reading with “The Poem for You” – 10/14/2021

  Peng Guan Ying’s Poetry Reading with “The Poem for You” – 10/14/2021
The Poem for You” program will be releasing his poetry reading of the poem Ordinary Life by Adam Zagajewski, so stay tuned to listen to his voice.
“We are born ordinary, but there are always bright moments in ordinary days.
At 10 o’clock tomorrow night (on Oct. 15th), Peng Guan Ying will read Adam Zagajewski’s poem ‘Ordinary Life’ for you, for the 8-year-old Dandelions, and for everyone who is ordinary and beautiful.”

Vietnamese Translation:

  Bành Quán Anh trong chương trình “Vì Bạn Đọc Thơ” – 14/10/2021
Chương trình “Vì Bạn Đọc Thơ” sẽ đăng bài thơ “Cuộc Sống Bình Phàm” của nhà văn Adam Zagajewski qua giọng đọc của anh. Các bạn nhớ đón nghe giọng của anh ấy nhé!
“Chúng ta sinh ra bình phàm, nhưng luôn có những khoảnh khắc tươi sáng trong những ngày bình thường.
Vào lúc 10 giờ tối mai (ngày 15 tháng 10), Bành Quán Anh sẽ đọc bài thơ ‘Cuộc sống bình thường’ của Adam Zagayevsky cho bạn, cho những Bồ công anh 8 năm tuổi và cho tất cả những người bình phàm và xinh đẹp.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *