Video of characters from drama “Thin Ice” – 04/04/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Video of characters from drama “Thin Ice” – 04/04/2023
Light and shadow are flowing, and the eyes are like torches. Do you feel that the eyes “Thin Ice” team members can kill? We can’t wait to see everyone compete with each other in their performance.
From April 5th at 20:00 every day, the drama is exclusively broadcast on Hunan TV and Mango TV, and members are can watch first.

Vietnamese Translation:

❄  Video nhân vật phim “Băng Mỏng” – 04/04/2023
Ánh sáng và bóng tối lưu chuyển, và ánh mắt như ngọn đuốc! Bạn có cảm nhận ánh mắt có thể giết người của các thành viên “Băng Mỏng” hay chưa? Đoàn phim nóng lòng muốn xem cả nhà thi đấu với nhau trong màn diễn.
Từ ngày 5 tháng 4, vào lúc 20:00 hàng ngày, chương trình sẽ được phát sóng độc quyền trên đài TV Hồ Nam và Mango TV, và các thành viên sẽ được xem trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *