Photos from drama “The White Castle” – 06/10/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “The White Castle” – 06/10/2023
The glimmering light merges into a galaxy, and the stars will eventually shine brightly. You and I are the light and the torch, and we can warm each other.
The small hospital reflects the joy and sorrow, parting and reunion of the human world, and the slightest warmth heals everyone to go forward.
• Source: Weibo @电视剧白色城堡 (Drama “The White Castle”), 06/09/2023 and 06/10/2023

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 06/10/2023
Ánh sáng lấp lánh tụ lại thành dải ngân hà, và các vì sao cuối cùng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Bạn và tôi là ánh sáng, là ngọn đuốc, và tất cả có thể sưởi ấm cho nhau.
Bệnh viện nhỏ bé phản ánh bi hoan ly hợp trên thế gian, và chút hơi ấm nhỏ nhoi chữa lành cho mỗi người để tiến về phía trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *