Photo from Drama “The Tale of Rose” Episode 14

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo from Drama “The Tale of Rose” Episode 14
Touch the present, say goodbye to the past, stay true to yourself, and feel the purest beauty.

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” tập 14

Chạm vào hiện tại, tạm biệt quá khứ, giữ vững chính mình và cảm nhận vẻ đẹp thuần khiết nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *